Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

V Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MATERIAŁY

Materiały powiązane z poszczególnymi sesjami Zjazdu, przygotowane przez organizatorów (oprac. P.M.) lub udostępnione przez czynnych uczestników.

I.

1. Prawo prywatne międzynarodowe w pierwszych polskich wypowiedziach doktryny, a przy tym – aktualne i dzisiaj – dylematy dotyczące łączników i kwestia ujednolicania prawa w skali międzypaństwej.

 

W rozbiorze zasad władzy sądowej cywilnej zewnętrznej zachodzą te główne pytania:

           Czy i jak dalece taż władza rozciągać się może do czynności cudzoziemców z poddanymi krajowymi, zaszłych w kraju, lub zagranicą?

           Czy w wymiarze sprawiedliwości w sporach między poddanymi i cudzoziemcami, lub między cudzoziemcami i cudzoziemcami w kraju przebywającymi, ustawy krajowe, czyli też zagraniczne, lub zasady prawa narodów, jakimi są: traktaty, konwencye, i t.p. zastosowane być mają?

           Jakie służą środki prawne cudzoziemcowi, przeciw wyrokom zapadłym w kraju obcym, z obrazą ustaw krajowych i zagranicznych?

           Czy i pod jakimi warunkami wyrok zagraniczny przeciw poddanemu krajowemu zapadły, upoważnionym być może do exekucyi, w kraju do którego poddany należy?

           F. Słotwiński, O jurysdykcyi cywilnej zewnętrznej, Kraków 1838, s. 5-6

 

           Ius gentium privatum, wedle którego oceniają się konflikta prawodawstw prywatnych u różnych narodów, czyli zasady stosowania praw cywilnych jednego kraju w kraju drugim.

L. Wrotnowski, O potrzebie kodexu międzynarodowego dla stosunków prywatnychWarszawa 1868, s. 2

 

Podzielić można władzę sądową na wewnętrzną, której przedmiotem są działania poddanych krajowych; i na zewnętrzną, której przedmiotem są także działania cudzoziemców. Zasadą pierwszej władzy jest związek poddaństwa, oparty na umowie cywilnej wyraźnej lub dorozumianej; zasadą zaś drugiej władzy, nie jest ani nie może być umowa cywilna, a mianowicie poddaństwo, lecz tak zwane prawo ziemskie (jus territoriale), to jest prawo służące każdemu Rządowi, zabezpieczenia i utrzymania wszelkich praw publicznych i prywatnych, nie tylko przez poddanych stałych, ale i czasowych naruszonemi być mogących.

F. SłotwińskiO jurysdykcyi cywilnej zewnętrznej, Kraków 1838, s. 3-4

 

Porozumienie się na tem polu i ujednostajnienie tych zasad, jest rzeczą tem pożądańszą, że prawodawstwa różnych narodów pozostaną odmiennymi na bardzo długo, a być może i  na zawsze.

L. Wrotnowski, O potrzebie kodexu międzynarodowego dla stosunków prywatnychWarszawa 1868, s. 2

 

2. Zasoby online ukazujące rozwój prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego w Polsce w I poł. XX w.

 
Protokoły obrad Sekcji prawa cywilnego Komisjii Kodyfikacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej. Prawo prywatne międzynarodowe i międzydzielnicowe: II i III czytanie, Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne, 1921
Z. Cybichowski, Prawo międzynarodowe publiczne i prywatne, wyd. IV, Warszawa 1932 
 
 
3. Noty biograficzne
 
 
 
 
 
IV.
 
Informacja nt. oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie, jak też opowieść pt. Uśmiech Leonarda z intrygującym wątkiem Cecylii...