Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

V Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROGRAM

pdf
Program Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego

CZWARTEK, 17 VI 2021 r.

9.00
Uroczyste otwarcie


JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Dyrektor Instytutu Prawa i Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Bogusława Gnela

Kierownik Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Kazimierz Zawada

9.20-11.30
Sesja I. Doktryna polska
przewodniczący: Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
(Uniwersytet Jagielloński)


Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan (Akademia Leona Koźmińskiego), Współczesna polska nauka prawa prywatnego międzynarodowego

Dr hab. Piotr Rylski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski), Nauka międzynarodowego postępowania cywilnego w Polsce

Dr hab. Marcin Czepelak (Uniwersytet Jagielloński), Kolizyjnoprawna autonomia woli w setną rocznicę urodzin Profesora Józefa Skąpskiego

 

Wypowiedzi: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Jerzy Poczobut (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Kazimierz Zawada (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

 

Dyskusja

 

Kuluary online

12.00-14.30
Sesja II. Zagadnienia ogólne
przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Popiołek
(Uniwersytet Śląski)


Dr hab. Maria Anna de Abgaro Zachariasiewicz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski), Wymuszający charakter przepisów dotyczących COVID-19?

Dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski), Prawo właściwe dla skuteczności przelewu wobec osób trzecich na tle projektu dyrektywy

Dr hab. Mateusz Pilich, prof. UW (Uniwersytet Warszawski), Łącznik zwykłego pobytu w rozporządzeniach rzymskich I i II. Studium problemu na tle ogólnej teorii prawa prywatnego międzynarodowego UE

Dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Paperless i  pandemia a prawo prywatne międzynarodowe

Dr hab. Michał Wojewoda, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki), Regulacje kodeksu cywilnego o odsetkach maksymalnych jako przepisy wymuszające swe zastosowanie?

Dr Edyta Figura-Góralczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Klauzula ściślejszego związku w międzynarodowym prawie zobowiązań

 

Wypowiedzi:  dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku),  dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej),  prof. dr hab. Bogusława Gnela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 

Dyskusja

 

Kuluary online

15.30-18.00
Sesja III. Zagadnienia szczegółowe
przewodniczący: przewodniczący: Prof. dr hab. Jerzy Poczobut
(Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Jacek Górecki (Uniwersytet Śląski), Prawa na rzeczy w transporcie z perspektywy kolizyjnej

Dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski), Actio directa  wybrane zagadnienia kolizyjnoprawne i jurysdykcyjne

Dr hab. Maciej Mataczyński, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kolizyjnoprawne aspekty kontroli inwestycji zagranicznych na przykładzie „COVID-owej” nowelizacji reżimu kontroli inwestycji zagranicznych w Polsce

Dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Umowy o świadczenie usług medycznych z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego

Dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG (Uniwersytet Gdański), Prawo właściwe dla umowy spedycji w świetle rozporządzenia „Rzym I"

Dr hab. Grzegorz Żmij, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski), Prawo właściwe dla rozstrzygania międzynarodowych sporów inwestycyjnych

 

Wypowiedzi: dr Daniel Dąbrowski (Uniwersytet Szczeciński), dr Marek Topór (Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie), dr Anna Wysocka-Bar (Uniwersytet Jagielloński), dr Anna Juryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 

Dyskusja

18.00
Zamknięcie pierwszego dnia


Spotkanie kierowników jednostek na temat organizacji zjazdu w 2023 r.

19.00-20.00
Wirtualne zwiedzanie Muzeum Narodowego w Krakowie
(rzecznik prasowy Muzeum Katarzyna Bik)


PIĄTEK, 18 VI 2021 r.

9.00
Otwarcie drugiego dnia


Dyrektor Instytutu Prawa i Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Bogusława Gnela

Kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Radosław Flejszar

9.10-11.30
Sesja IV. Międzynarodowe postępowanie cywilne
przewodniczący: Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
(Uniwersytet Wrocławski)


Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), Orzeczenia sądów oraz ugody i dokumenty urzędowe z państw członkowskich UE jako tytuły wykonawcze w polskim postępowaniu egzekucyjnym

Dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki), Prawo właściwe do oceny wpływu wszczęcia postępowania upadłościowego w państwie członkowskim UE na sądowe postępowanie egzekucyjne

Dr Katarzyna Bogdzevič (Uniwersytet Michała Romera w Wilnie), Kwestia przekazania niektórych funkcji sądów notariuszom z perspektywy międzynarodowego postępowania cywilnego

Dr Małgorzata Kożuch (Uniwersytet Jagielloński), Międzynarodowe wykonywanie ugód mediacyjnych w sprawach cywilnych na tle konwencji singapurskiej ONZ z 2019 r.

Dr Marek Porzycki (Uniwersytet Jagielloński), Bezskuteczność i zaskarżanie czynności dłużnika na gruncie rozporządzenia UE nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego

Dr Marek Zalisko (Uniwersytet Wrocławski), Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń na tle rozporządzenia „Bruksela Ia” oraz konwencji haskiej z 2019 r.

Wypowiedzi: dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Piotr Rylski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski), dr Dorota Ambrożuk (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Radosław Flejszar (Uniwersytet Jagielloński)

 

Dyskusja

 

Kuluary online

12.00-14.30
Sesja V. Wybrane zagadnienia prawa jednolitego i zharmonizowanego
przewodnicząca: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG
(Uniwersytet Gdański)


Dr hab. Maciej de Abgaro Zachariasiewicz, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego), Klauzule antykorupcyjne w umowach handlu międzynarodowego

Dr hab. Marcin Kałduński, prof. UMK (Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej), Wpływ orzecznictwa TSUE na pojęcie inwestycji w Traktacie Karty Energetycznej 

Dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG (Uniwersytet Gdański), Stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego w reklamie internetowej w jednolitym prawie Unii Europejskiej

Dr hab. Piotr Tereszkiewicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), Harmonizacja prawa umów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Dr hab. Krzysztof Wesołowski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), Zmiany i uzupełnienia międzynarodowych konwencji przewozowych

Dr hab. Dariusz Fuchs (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Projekt prawa jednolitego o umowie reasekuracji (PRICL) jako propozycja dla polskiego ustawodawcy

Dr Piotr Rodziewicz (Uniwersytet Wrocławski), Statut pomocniczy umowy międzynarodowego lotniczego przewozu pasażerskiego w przypadku niemożliwości świadczenia

 

Wypowiedzi: dr hab. Joanna Studzińska, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego), dr Sybilla Stanisławska-Kloc (Uniwersytet Jagielloński), dr Piotr Cybula (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)

 

Dyskusja

 

Kuluary online

15.30-18.00
Sesja VI. Panel młodych naukowców
przewodniczący: Dr hab. Maciej Mataczyński, prof. UAM
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


Dr Sławomira Lerman-Balsaux (Uniwersytet Łódzki), Uwagi na temat unijnego instrumentu opcjonalnego z zakresu prawa umów

Dr Krzysztof Pacuła (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej), O relacjach prawa prywatnego międzynarodowego do prawa międzynarodowego publicznego

Dr Nikodem Rycko (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Zastaw rejestrowy - zagadnienia kolizyjnoprawne

Dr Bartosz Wołodkiewicz (Uniwersytet Warszawski), Miejsce zasady lex fori processualis w polskim postępowaniu cywilnym

Mgr Henryka Bednorz-Godyń (Izba Komornicza w Krakowie), Europejski Nakaz Zabezpieczenia na zagranicznym rachunku bankowym

Mgr Kinga Konieczna (Uniwersytet Gdański), Prawo właściwe dla umów o usługi cyfrowe

Dr Łukasz Dyrda (Uniwersytet Jagielloński), Jurysdykcja krajowa i prawo właściwe dla deliktów powiązanych z wykonywaniem umów

Dr Karol Ryszkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Treść klauzuli porządku publicznego w arbitrażu handlowym

Dr Aleksander Wróbel (Uniwersytet Jagielloński), Klauzule stabilizacyjne w BIT-ach a klauzula porządku publicznego przy wykonywaniu wyroków międzynarodowych trybunałów arbitrażowych

 

Dyskusja

18.00
Zamknięcie Zjazdu
z informacją na temat pokonferencyjnej publikacji książkowej oraz ogłoszeniem organizatora kolejnego zjazdu
Pliki do pobrania
pdf
Program Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego